Zdravotnická dokumentace

Nahlížení a pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, upravuje právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy a kopie. 

1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou oprávněni nahlížet, jakož i pořizovat si její výpisy nebo kopie

  • Pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník;
  • Osoba určená pacientem, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba;
  • Osoba blízká zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném zákonem;
  • Osoba zmocněná k tomu pacientem nebo jinou oprávněnou osobu na základě plné moci.

2)  Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií je možné jen v prostorách ordinace, za přítomnosti pověřeného zaměstnance a v předem dohodnutém termínu.

3)  Za pořízení výpisu nebo kopie je požadována úhrada nákladů spojených s jejich pořízením  uvedená v ceníku. Cena za pořízení výpisu nebo kopie se hradí v ordinaci v hotovosti. 

Uchování a předávání zdravotnické dokumentace

1) Prováděcí vyhláška k zákonu o zdravotních službách (vyhláška MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci) v příloze č. 3 stanovuje dobu uchování zdravotnické dokumentace v případě zdravotní péče poskytované registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné lékařství v délce 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí klienta.

(tzn. desetiletá lhůta počíná běžet od doby, kdy dojde ke změně registrujícího praktického lékaře)

2) V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 písm. g) zákona o zdravotnických službách je poskytovatel povinen předat jinému poskytovateli zdravotních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb. Informace lze novému poskytovateli předat formou výpisu, opisu nebo kopie ze zdravotnické dokumentace dosavadního poskytovatele. Dle vyhlášky o uchování zdravotnické dokumentace musí originál zdravotnické dokumentace zůstat u dosavadního poskytovatele zdravotních služeb.

GDPR


Soubory ke stažení